voorwaarden

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definitie.

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: adviseur c.q. leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. opdrachtgever c.q cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contrac­tuele verhouding staat.

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door leve­rancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliënt deze algemene ver­koop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene ver­koop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroe­pen.

Artikel 3 Aanbiedingen.
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaar­ding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhe­vig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de op dat moment kosten­bepalende factoren.

Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelhe­den zullen worden geleverd.

Artikel 5 Levering van bewerkte goederen.

Lid 1: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich een drukproef voor te leggen aan cliënt welke schriftelijk danwel via kerende mail dient te worden goedgekeurd. De overeengekomen productietijd geldt vanaf het moment van goedkeuring van deze proef


Artikel 6 Advies werkzaamheden en produktontwikkeling.

Lid 1: Leverancier is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

Lid 2: Leverancier zal alle door cliënt beschikbaar gestelde in­formatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindi­ging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot ge­heimhou­ding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrek­king tot de onderneming van adviseur, diens produkten en/of diensten.

Lid 3: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschre­ven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.Artikel 7 Leveringen en levertijd.

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge­komen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beschei­den, gegevens, vergunningen en dergelijke. C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhin­derd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitge­voerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.

Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhin­dert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ern­stige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.

Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde produkten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren tegen de overeengekomen stuksprijs.

Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onver­minderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leve­rancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het trans­port plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Lid 10: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt, tenzij anders overeengekomen, gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.

Lid 11: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aan­duiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.
Lid 12: Leverancier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vorm- of kleurafwijking binnen een productie danwel gelijksoortige productie welke wordt veroorzaakt door het gebruik en/of bewerking van natuurlijke materialen.


Artikel 8 Reclames.

Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk of via email binnen twee werkdagen dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebre­ken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.

Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprake­lijkheid.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigen­dom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leveran­cier geheel heeft voldaan.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leve­rancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zeker­heid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.

Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsver­plichtingen jegens leverancier tekort zal schieten, is de le­verancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Uitgesloten voor creditering zijn de kosten welke zijn gemaakt voor de totstandkoming van het eindproduct zoals er zijn tekeningen, schetsen, monsters, model­len, gereedschappen.


Artikel 10 Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto 50% bij opdracht en 50% voor of op het moment van levering, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de over­een­komst.

Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de verval­datum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.

Lid 6: Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden bere­kend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt: over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere boven € 60.000,= 3%

Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmid­del­lijk opeisbaar.


Artikel 11 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van leverancier of lei­dinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ont­staan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeen­komst gebezigd.

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfs­schade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgeslo­ten.

Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc.
Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, model­len, gereedschap, e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de over­eenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden.

Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van der­den, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrech­ten.

Artikel 13 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven goederen.

Lid 1: Indien leverancier aan cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst goederen in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is cliënt verplicht deze goederen binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden al fatale termijn.

Lid 2: Indien cliënt, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op cliënt te verhalen, onverminderd de overige aan leverancier in dit verband toekomende rechten.Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen die tussen adviseur c.q. leverancier en opdrachtgever c.q. cliënt ontstaan zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de bevoegde rechtere van de vestigingsplaats van leverancier.

Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 15 Overige bepalingen.

Lid 1: De in deze algemene voorwaarden gebruikte kopjes boven de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikt worden voor interpretatiedoeleinden terzake van hetgeen in de artikelen is opgenomen.

Lid 2: Deze algemene voorwaarden is beschikbaar in de Nederlandse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid na vertaling van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandstalige versie.

Lid 3: Leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te verwijzen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan cliënt en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

Lid 4: Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft leverancier het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor cliënt niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle overeenkomsten met Nuboz v.o.f. Vanaf 15 september 2014 en zijn gepubliceerd op voorwaarden.net (controle/download publicatie, klik hier)